Confidentialité

Voor sommige toepassingen op deze website is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Persoonsgegevens worden verzameld via diverse kanalen: via inschrijvingsformulieren, enquêtes of wedstrijden. Maar ook wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u ons om informatie vraagt.

Congodorpen verbindt zich ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonsgegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Congodorpen gebruikt wordt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. En we raadplegen dit adressenbestand alleen om de relatie met onze donoren en sympathisanten te onderhouden. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

De behandeling van deze gegevens is trouwens onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Deze wettelijke bepaling geeft u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

In groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Doneer nu